Թեմա - Աշխատանքի շուկայի գործողության մեխանիզմը և առանձնահատկությունները

Տեսակ - Դիպլոմային և մագիստրոսական աշխատանքներ

Գին - 35000 դրամ

Առարկա - Աշխատանքի տնտեսագիտություն

Էջեր - 70

Բովանդակություն
Ներածություն
Գլուխ 1. Աշխատանքի շուկայի էությունը, ձևավորման նախադրյալները
1.1.Աշխատանքի շուկայի էությունը և առանձնահատկությունները
1.2. Աշխատանքի շուկայի տարրերը
1.3. Աշխատանքի շուկայի տեսակները, ձևերը և հատվածները
Գլուխ 2. Հավասարակշռությունը աշխատանքի շուկայում
2.1. Պահանջարկը և առաջարկը աշխատանքի շուկայում
2.2. Հավասարակշռությունը աշխատանքի շուկայում
2.3. Աշխատանքի շուկայի մոդելներն ըստ աշխատանքի առաջարկի և պահանջարկի, զբաղվածության կարգավորման տեսական մոտեցումների
2.3.2. Աշխատանքի շուկայի մոդելներն ըստ մրցակցության աստիճանի
2.3.3. Աշխատանքի շուկայի մոդելներն ըստ զբաղվածության քաղաքականության
Գլուխ 3. Զբաղվածության հիմնախնդիրը և կարգավորման քաղաքականությունը ՀՀ-ում
3.1. Զբաղվածության կարգավորման պետական քաղաքականությունը
3.2 Զբաղվածության հիմնախնդիրը ՀՀ-ում
Եզրակացություններ և առաջարկություններ

Գրականության ցանկ
1. «Հայաստանի Հանրապետության Զբաղվածության պետական ծառայություն», Գ. Ե. Կիրակոսյան «Տնտեսագիտության տեսություն» Ե. 2009թ.
2. Կայուն զարգացման ծրագիր, Եր. 2008թ
3. Ջ.Սաքս, Բ.Լարեյն «Մակրոտնտեսագիտությունը գլոբալ տնտեսությունում», Երևան 2002թ.:
4. Ա. Մելքումյան «Աշխատանքի շուկա և զբաղվածություն», Ե.1999
5. Ղուշչյան Հ., Մակրոտնտեսական կարգավորում, Երևան 2008, էջ 68
6. Կիրակոսյան Գ., Գրիգորյան Ս., Թավադյան Մ., Տնտեսագիտական ուսմունքների պատմություն, Երևան 2009
7. Համբարձումյան Ա. Հ., Մարդկային ռեսուրսներ և աշխատանքի էկոնոմիկա, Երևան 2011:
8. Հայաստանի հանրապետության կառավարություն որոշում զբաղվածության կարգավորման 2014 թվականի պետական ծրագրին և միջոցառումների ցանկին հավանություն տալու մասին:
9. ....

Հատված

«Աշխատանքի շուկա» տնտեսագիտական կատեգորիան երկար ժամանակ դիտվել է որպես մի երևույթ, որը բնորոշ է միայն կապիտալիստական հասարակարգին, իսկ գործազրկությունը` որպես աշխատանքի և կապիտալի միջև ծագող հակասությունների հետևանք:
Հետազոտության առջև դրված են հետևյալ խնդիրները՝
1. ուսումնասիրել աշխատանքի շուկայի էությունը և առանձնահատկությունները,
2. ուսումնասիրել աշխատաշուկայի հավասարակշռության առանձնահատկությունները,
3. ուսումնասիրել աշխատանքի շուկայի տարբեր մոդելներ,
4. ուսումնասիրել ՀՀ զբաղվածության պետական կարգավորման հիմնական ուղղությունները:
Աշխատանքի շուկան բարդ հարաբերությունների համակարգ է, որը վերլուծելու և ուսումնասիելու համար այն ընդունված է ստորաբաժանել տարբեր մասերի, այլ կերպ ասած ընդունված է հատվածավորել աշխատանքի շուկան:
Աշխատանքի շուկայում աշխատանքի պահանջարկը դրսևորվում է որպես ածանցյալ պահանջարկ: Այսինքն, վերջինս պայմանավորված է որոշակի արտադրանքի նկատմամբ պահանջարկի մեծությամբ, իսկ աշխատանքի ամբողջական պահանջարկը հանդիսանում է ֆունկցիա՝ երկրի ընդհանուր տնտեսական իրավիճակից: Այդ պատճառով բոլոր այն միջոցառումները, որոնք
Զբաղվածության պետական կարգավորման քաղաքականության արդյունավետ իրագործման համար նախ և առաջ անհրաժեշտ է ամբողջ տնտեսության մասշտաբով իրականացնել որոշակի բարեփո-խումներ այդ թվում նաև՝ վերափոխել մարդկանց հոգեբանությունը:
Զբաղվածության քաղաքականության նպատակը, որպես տնտեսական քաղաքականության բաղադրիչի, անհրաժեշտ քանակով և որակով աշխատուժի պահանջարկի բավարարման և առկա աշխատուժի առաջարկի արդյունավետ իրացման ապահովումն է, որը պետք է դիտվի կայուն տնտեսական աճի հիմնական պայմաններից: Զբաղվածության քաղաքականության նպատակը, որպես սոցիալական քաղաքականության բաղադրիչի, արժանապատիվ աշխատանքի միջազգայնորեն ընդունված չափանիշների երաշխավորումն է, մյուս կողմից, աշխատաշուկայում անմրցունակ խմբերի սահմանումը և ըստ առաջնահերթությունների` արդյունավետ ինտեգրման ապահովումն է, որը պետք է դիտվի երկրում սոցիալական լարվածության թուլացման հիմնական պայմաններից:
Աշխատանքի շուկան ներկայումս զգում է պետության ակտիվ կարգավորումը, որն իրականացվում է զանազան միջոցառումների օգնությամբ և ճիշտ կիրառման դեպքում կարող է տանել դեպի տնտեսոության առողջացում և հետագա զարգացում:
Ընդհանրապես, երկրում աշխատանքի շուկայի դրության վերլուծությունից կարելի է պատկերացում կազմել տվյալ հասարակության սոցիալական և տնտեսական իրավիճակի մասին...

Պատվիրել այս աշխատանքը