Թեմա - Հարավային Կովկասի տեղը ձևավորվող աշխարհակարգում

Տեսակ - Դիպլոմային և մագիստրոսական աշխատանքներ

Գին - 49500 դրամ

Առարկա - Աշխարհագրություն

Էջեր - 99

Բովանդակություն
Ներածություն
Գլուխ 1. Հարավային Կովկասի աշխարհաքաղաքական առանձնահատկությունները
1.1 Հարավային Կովկասի աշխարհաքաղաքական պատկերը ԽՍՀՄ փլուզումից հետո
1.2 Հարավ-կովկասյան պետությունների արտաքին քաղաքականության հիմնական ուղղությունները
Գլուխ 2. Հարավային Կովկասը ՌԴ շահերի համատեքստում
2.1 ՀՀ-ն որպես Հարավային Կովկասում ՌԴ հենակետ
2.2 Վրաստան-ՌԴ հարաբերությունների դինամիկան հետխորհրդային շրջանում
2.3 Թուրք-ադրբեջանական համագործակցությունը ՌԴ քաղաքականության ոսպնյակում
ԳԼՈՒԽ 3. ԱՄՆ–Ի, Եվրամիության և Չինաստանի քաղաքականությունը Հարավային Կովկասում
3.1 ԱՄՆ –Ի քաղաքականությունը Հարավային Կովկասում
3.2 Հարավային Կովկասը ԵՄ քաղաքականության
համատեքստում
3.3 Չինաստանի հարավ-կովկասյան քաղաքականությունը
Եզրակացություն

Գրականության ցանկ
1. Թորոսյան Տ., Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության կարգավորումը միջազգային իրավունքի շրջանակներում, Տիգրան Մեծ հրատ. Երևան, 2008թ., 168 էջ
2. Бжезинский З., Великая шахматная доска, М, 1998,
3. Бжезинский Зб. Великая шахматная доска(Господство Америки и егогеостратегические императивы), М.: Междунар. отношения, 1998
4. Ванюков Д. А., Веселовский С. П., Передел мира. Непризнанные государства. – М.: Книжный Клуб Книговек, 2011,
5. Вардомский Л., Пылин А., Соколова Т., Страны Южного Кавказа: особенности развития и регионального взаимодействия., Институт экономики, Москва 2014, 72 стр.
6. Гадиев К.С., “Большая игра” на Кавказе. Вчера, сегодня, завтра, М., Между- народные отношения, 2012.
7. Гриневецкий С. Р., Жильцов С. С., Зонн И. С., Геополитическое казино Причерноморья. – М.: Восток-Запад, 2009,
8. ………….

Պատվիրել այս աշխատանքը