Թեմա - ՀՀ լեռնամարգագետնային հողերի տարածման առանձնահատկությունները և բնապահպանական խնդիրները

Տեսակ - Դիպլոմային և մագիստրոսական աշխատանքներ

Գին - 27000 դրամ

Առարկա - Աշխարհագրություն

Էջեր - 54

Բովանդակություն
Ներածություն
Գլուխ1. Լեռնամարգագետնային հողերի ձեվավորման ֆիզիկաաշխարհագրական պայմաններ
1.1. Ռելիեֆը
1.2. Երկրաբանական կառուցվածքը և մայրական ապարները
1.3. Կլիման
1.4. Ջրագրությունը
1.5. Բուսականությունը
1.6. Հողերը
Գլուխ 2. Լեռնամարգագետնային հողերի ընդհանուր բնութագիրը
2.1. Լեռնամարգագետնային հողերի ֆիզիկաքիմիական հատկությունները
Գլուխ 3. Լեռնամարգագետնային հողերի արդյունավետ օգտագործման եվ պահպանության խնդիրները
3.1. Հողերի վատթարացումը և էրոզիան
3.2. Հողերի ամրացումը և բերրիության անկումը
3.3. Պահպանվող թմբերից առաջացող էրոզիա
3.4. Հողերի վերակուլտիվացումը
3.5.Հողերի կառավարման թերությունները
Եզրակացություններ և առաջարկություններ

Գրականության ցանկ
1.Ավետիսյան Ս., «Հայաստանի գյուղատնտեսություն և ագրովերամշակում», Երևան, 2010
2.«Անապատացման դեմ պայքարի գործողություննեի ազգային ծրագիր» Երևան 2002
3.Գաբրիելյան Մ.Ռ. «Հայաստանի Հանրապետությունում գյուղատնտեսության զարգացման սոցիալական և մշակութային բաղադրիչները.համաշխարհային ճգնաժամի ազդեցությունը, հողերի խոշորացման և կոոպերացիայի հիմնախնդիրները».Ե. 2012
4.Գաբրիելյան Մ., Հասարակական և մշակութային փոփոխությունները ՀՀ արդի գյուղում /թեկնածուական ատենախոսության սեղմագիր/, Եր., 2001,
5.Գաբրիելյան Հ. Կ., Հայկական լեռնաշխարհ, Երևան, 2000
6.Թախտաջյան Ա.. Հայաստանի ֆլորան, Եր., 1972
7.Իսկոյան Ս., Հայաստանի Հանրապետության էկոլոգիական օրենսդրություն /Երևան 1994/
8.«Государстенное регулирование сельского производства в условиях переходной экономике» Москва 2014
Շարունակելի

Պատվիրել այս աշխատանքը